عمليات بهسازي و تجهيز سالن آمفي تاتر شيخ انصاري در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

 

عمليات بهسازي و تجهيز سالن آمفي تاتر شيخ انصاري در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با هزينه هشت ميليارد و پانصد ميليون ريالي،  توسط بنياد فرهنگي مصلي نژاد در آذر ماه ١٣٩٦ آغاز و در هفته معلم در سال ١٣٩٧ به  بهره برداري  رسيد .