عمليات بهسازي و تجهيز سالن آمفي تاتر شيخ انصاري در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

 عمليات بهسازي و تجهيز سالن آمفي تاتر شيخ انصاري در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با هزينه هشت ميليارد و پانصد ميليون ريالي،  توسط بنياد فرهنگي مصلي نژاد در آذر ماه ١٣٩٦ آغاز و در هفته معلم در سال ١٣٩٧ ان شااله آماده بهره برداري خواهد شد.