کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

 کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران توسط بنياد فرهنگي مصلي نژاد در دي ماه ١٣٩٦ تجهيز و آماده بهره برداري شد.