عمليات و بهسازي ساختمان IBB دانشگاه تهران

 عمليات بهسازي دو باب آپارتمان متعلق به گروه بيو انفورماتيک مرکز تحقيقات بيو شيمي و بيو فيزيک دانشگاه تهران، توسط بنياد فرهنگي مصلي نژاد انجام شد و در دي ماه ١٣٩٦ به آن مرکز تحويل شد.